Hùng Biện – Viết Luận

ReadingStar có một cách tiếp cận độc đáo mới lạ với Kỹ Năng Viết. Bước đầu tiên để trở thành một Người Viết Tốt, bạn phải là một độc giả tích cực. Kiến thức tiếp thu được và ngôn ngữ đọc trong những cuốn sách sẽ là cơ hội được tái sản xuất thông qua chương trình giảng dạy của chúng tôi.

Học sinh nghiên cứu các chủ đề qua những lớp học Viết và hình thành những ý kiến của riêng mình về vấn đề cá nhân, địa phương, và toàn cầu.

Kỹ năng tranh luận được tích hợp vào chương trình giảng dạy của chúng tôi thông qua các lớp Đọc và Viết. Học sinh được yêu cầu tham gia vào rất nhiều hoạt động độc lập, hoặc “Lớp học đảo ngược”, và kết quả làm việc của học sinh sẽ được thảo luận và tranh luận trong môi trường lớp học được kiểm soát.